Regulamin sprzedaży dla przedsiębiorców realizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Legra Sp. z o.o.

 

§1. Warunki ogólne

1. Właścicielem i zarządcą Internetowego Serwisu Obsługi Klienta zwanego dalej „Serwisem” jest LEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Albatrosów 10c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000022591.  
2. Ofertę swoją kierujemy do Zamawiających będących przedsiębiorcami, agencji reklamowych oraz innych przedsiębiorstw komercyjnych pełniących kreatywną rolę na rynku reklamowym i pośredniczących w sprzedaży usług poligraficznych.
3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez Zamawiających w rozumieniu §1 ust.2 Regulaminu w Serwisie. LEGRA Sp. z o.o. nie akceptuje żadnych warunków zamówień i zakupów obowiązujących u Zamawiających, które nie będą miały zastosowania do zamówień i zakupów, których stroną będzie LEGRA Sp. z o.o. 
4. Regulamin określa zakres odpowiedzialności LEGRA Sp. z o.o. oraz prawa i obowiązki Zamawiającego korzystającego z Serwisu, a także tryb składania zamówień oraz warunki ich realizacji przez LEGRA Sp. z o.o.   
5. Zamówienia składane za pośrednictwem naszych ekspertów nie podlegają niniejszemu Regulaminowi.

 

§2. Zamówienie i jego realizacja

1. Zamówienie złożone w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu. Zamówienie składa się z jednej pozycji z oferty Serwisu. 
​2. Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzednim dopełnieniu procedury rejestracyjnej, w wyniku której Zamawiającemu zostaną nadane indywidualne konto i hasło do Serwisu.                                  
3. Zamawiający rejestrując się wyraża w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz listów informujących o bieżących działaniach LEGRA Sp. z o.o. związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.
4. Przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zamawiającym, a LEGRA Sp. z o.o. wówczas, gdy zostanie zaakceptowane w formie pisemnej lub elektronicznej przez LEGRA Sp. z o.o.
5. Wprowadzanie zmian w zamówieniu podlega dodatkowej opłacie ustalanej indywidualnie w zależności od rodzaju i charakteru zmiany.
6. Pliki dostarczone do Serwisu należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną w ogólnych zasadach przyjmowania plików do druku. Zamówienia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane nie będą wykonywane do czasu dostarczenia przez Zamawiającego plików wolnych od w/w wad. O okoliczności tej LEGRA Sp. z o.o. poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną niezwłocznie po wykryciu błędu, jednak nie później niż w dniu realizacji zamówienia. Za powstałe w wyniku wykrycia takiego błędu opóźnienie LEGRA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 
7. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców – w formie plików, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
8. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia przez LEGRA Sp. z o.o. od umowy w terminie 14 dni od chwili wykrycia naruszenia.

§3. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji zamówień dla poszczególnych produktów podane są bezpośrednio na stronie przy danej pozycji.
2. Terminy realizacji zamówień podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz.12:00 okres realizacji (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu złożenia zmówienia. W przypadku zleceń, które wpłynął do serwisu po godz. 12:00, okres realizacji jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.
3. Kilka zamówień na zbiór produktów o różnych terminach realizacji zostanie wykonane w całości w terminie dotyczącym produktu, dla którego podano najdłuższy czas realizacji.
4. W przypadku wystąpienia przeszkody w postaci zdarzeń losowych (np.: awaria maszyny, brak dostawy prądu itp.), które uniemożliwiają realizację zamówienia w terminie, LEGRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania przeszkody. O okoliczności tej LEGRA Sp. z o.o. poinformuje Zamawiającego.
5. Przy realizowaniu dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie, pochodzących od tego samego Zamawiającego, z tym samym adresem wysyłkowym, w celu ograniczenia kosztów dostawy LEGRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysłania tych zamówień w jednej przesyłce.
6. Przy realizowaniu zamówień oznaczonych jako „pilne”, tj. takich, których wymagany termin realizacji jest krótszy od terminu podanego w Serwisie, LEGRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podwyższenia kosztów zamówienia do 100 % wartości zamówienia po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
7. LEGRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

§4. Odpowiedzialność za jakość

1. LEGRA Sp. z o.o. gwarantuje wykonanie zamówienia z jakością, jaką umożliwia nowoczesny, posiadany przez LEGRA Sp. z o.o. proces technologiczny.
2. Prace z nadesłanych plików wchodzące w skład zamówienia będą realizowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez Zamawiającego. LEGRA Sp. z o.o. nie wprowadza poprawek i modyfikacji do plików dostarczonych przez Zamawiającego.
3. Na życzenie Zamawiającego LEGRA Sp. z o.o. może dokonać poprawek w jego pliku. W takim jednak przypadku proces realizacji zamówienia rozpocznie się pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi akceptację wprowadzonych przez LEGRA Sp. z o.o. poprawek. Na akceptacji powinny znajdować się: nazwa firmy Zamawiającego, nazwisko imię osoby zatwierdzającej poprawki, data zatwierdzenia, nazwa pliku zawierającego poprawki. Akceptację Zamawiający przesyła drogą elektroniczną. Za wykonanie poprawek LEGRA Sp. z o.o. pobiera dodatkową opłatę ustalaną indywidualnie.
4. LEGRA Sp. z o.o. nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z niewłaściwego przygotowania plików komputerowych przez Zamawiającego.
5. LEGRA Sp. z o.o. nie odpowiada za wady i opóźnienia zamówień wynikające z wadliwego działania sprzętu i oprogramowania Zamawiającego.                                                                                         
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Legra sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Legra sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą wyniknąć z umowy.

§5. Ceny

1. Cena realizacji zamówienia jest uzależniona od rodzaju wybranego produktu oraz pozostałych usług. Do cen, które są cenami netto doliczany jest podatek VAT. Cena obejmuje koszt przesyłki.
2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 200zł.
3. LEGRA Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na każde zrealizowane zamówienie.

§6. Płatności

Płatność za zamówienie w Serwisie dokonywana jest przelewem z góry na wskazany przez LEGRA Sp. z o.o. rachunek bankowy.

§7. Reklamacje

1. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zrealizowane przez LEGRA Sp. z o.o. zamówienie zobowiązany jest sprawdzić zamówienie, co do ilości, braków, zagwarantowanych właściwości etc. Reklamacje dotyczące zrealizowanego zamówienia należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez formularz reklamacji znajdujący się na stronie Serwisu w terminie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki.
2. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia całości reklamowanego zamówienia LEGRA Sp. z o.o. celem potwierdzenia jego wady. Brak jakiejkolwiek części reklamowanego zamówienia nie upoważnia do reklamowania całego zamówienia.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych od otrzymania przez LEGRA Spółka z o.o. reklamowanego zamówienia.
4. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wyprodukowaniem i ponownym dostarczeniem reklamowanego zamówienia ponosi LEGRA Sp. z o.o.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji LEGRA Sp. z o.o. zobowiązuje się do pisemnego jej uzasadnienia. Koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zamówienia w takim wypadku ponosi Zamawiający.
6. Brak jest możliwości wymiany plików na nowe przy ewentualnym ponownym druku zamówienia związanym z uznaniem reklamacji.  
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej/spedycyjnej. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie dostarczyć LEGRA Sp. z o.o. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie zostaną uwzględnione.

§8. Właściwość sądu na wypadek sporu

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zamówieniami i umowami pomiędzy LEGRA Sp. z o.o. a Zamawiającym rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby LEGRA Sp. z o.o.

§9. Inne postanowienia

LEGRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu i obowiązują do zamówień złożonych po publikacji zmiany.